• تعبیر خواب بادام - تعبیر خواب

  بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از آن استفاده می کنند. یکی در نیمه بهار است که به صور

 • تعبیر خواب باد - تعبیر خواب

  باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می

 • تعبیر خواب حجامت - تعبیر خواب

  تعبیر خواب حجامتحجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قدیم این عمل بسیار متداول بود و هر بهار بیشتر بچه ها خون

 • تعبیر خواب بادنجان - تعبیر خواب

  نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادنجان در در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست. ابن سیرین می گوید خو

 • تعبیر خواب بادیه - تعبیر خواب

  بادیه دو معنی دارد. یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می ریزند. در مورد نخست به همین

 • تعبیر خواب باران - تعبیر خواب

  باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده

 • تعبیر خواب بار - تعبیر خواب

  دیدن بارهای زیاد در خواب ، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است. بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن

 • تعبیر خواب بادکنک - تعبیر خواب

  اگر بادکنک بزرگ و به واقع یک بالن بود در خواب کاری است که بزرگ می نماید و شما در خود توانائی انجام آن را ندارید. چنانچه در خواب

 • تعبیر خواب حباب - تعبیر خواب

  تعبیر خواب حبابحباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی. اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را با حبا

 • تعبیر خواب وانت - تعبیر خواب

  تعبیر خواب وانتوانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب

 • تعبیر خواب وضو - تعبیر خواب

  تعبیر خواب وضووضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر

 • تعبیر خواب ویرانی - تعبیر خواب

  تعبیر خواب ویرانیدیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد. ا

 • تعبیر خواب آشتی - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آشتیابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می

 • تعبیر خواب آغوش - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آغوشآغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا خوب است

 • تعبیر خواب وافور - تعبیر خواب

  تعبیر خواب وافوروافور کشیدن در خواب ، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب ، هرچه بیشتر از دود و دم

 • تعبیر خواب آفتاب - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آفتابدر مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بل که سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می دان

 • تعبیر خواب وان - تعبیر خواب

  تعبیر خواب واندیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می ت

 • تعبیر خواب بارانداز - تعبیر خواب

  بارانداز محوطه ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار و راه آهن می کنند و ب

 • تعبیر خواب باز مرغ شکاری - تعبیر خواب

  باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است. دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و

 • تعبیر خواب بستان افروز - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بستان افروزمحمدبن سیرین گوید: بستان افروز در خواب دیدن، شادی است، لکن بدین بد است. اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا

 • تعبیر خواب بروت - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بروتدر خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند. اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد. اگر ب

 • تعبیر خواب بردار کردن - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بردار کردن محمدبن سیرین گوید: روزی مردی نزد من آمد و گفت: به خواب دیدم که مردی را هر دو دست بریدند و دیگری را بر دار ک

 • تعبیر خواب بلاکینی - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بلاکینیمحمدبن سیرین گوید: بلانکینی در دست داشتن به خواب ، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نباشد. اگر بیند بلانکینی از چوب

 • تعبیر خواب بلبله - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بلبلهابراهیم کرمانی گوید: بلبله در خواب کنیزک است. محمد بن سیرین گوید: زن او بود. اگر دید بلبله خرید یا کسی به وی داد،

 • تعبیر خواب بوهای خوش - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بوهای خوشمحمدبن سیرین گوید: بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است. اگر بیند بوی خوش شنید، دلیل که او نک

 • تعبیر خواب بوم - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بوم به خواب دیدن، مردی دزدِ نابکارِ مفسد است و حسود. اگر بیند با بوم جنگ می کرد، دلیل که اور از با مردی جنگ و خصومت ا

 • تعبیر خواب بلغم - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بلغم محمدبن سیرین گوید: بلغم در خواب ،مالی بود که به وجه صلاح، آن مال را نفقه کند. اگر کسی به خواب دید که بلغم به جایگ

 • تعبیر خواب برد - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بردمحمدبن سیرین گوید: بهترین جامه ها بُرد است. اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو ا

 • تعبیر خواب برجستن - تعبیر خواب

  تعبیر خواب برجستنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست، دلیل که حال او بگردد. اگر بیند به جای دوری جست، دلیل که ب

 • تعبیر خواب بازی - تعبیر خواب

  بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوند. با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های د

 • تعبیر خواب بازوبند - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بازوبنددر خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست. اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی

 • تعبیر خواب بازو - تعبیر خواب

  از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است، یا فرزند است، یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداش

 • تعبیر خواب بالا رفتن - تعبیر خواب

  محمدبن سیرین گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر

 • تعبیر خواب بانگ - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بانگبانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ می کنید به

 • تعبیر خواب بذرقطونا - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بذرقطونامحمدبن سیرین گوید: که دیدن بذر قطونا درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی، دلیل بر نقصان مال کند به قدر آ

 • تعبیر خواب بانگ داشتن جانوران - تعبیر خواب

  تعبیر خواب بانگ داشتن جانورانمحمدبن سیرین گوید: بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب ، دلیل است بر غم و مصیبت در ان موضع. اگر بیند او

 • تعبیر خواب نابینایی - تعبیر خواب

  تعبیر خواب نابیناییوقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم

 • تعبیر خواب آب بینی - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آب بینی حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و ا

 • تعبیر خواب انار - تعبیر خواب

  انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی

 • تعبیر خواب اتاق - تعبیر خواب

  اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه با

 • تعبیر خواب افتادن - تعبیر خواب

  بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خواب ی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیم

 • تعبیر خواب آواز - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آوازدر اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به ط

 • تعبیر خواب یشم - تعبیر خواب

  یشمیشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، عقیق و حکم آن همان تعبیر جواهرات است. اگر ز

 • تعبیر خواب یوزپلنگ - تعبیر خواب

  یوزپلنگیوزپلنگ، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست. این حیوان در خواب به دشن تع

 • تعبیر خواب آینه - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آینه آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را بب

 • تعبیر خواب آویختن - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آویختنآویختن اینجا به معنی آویخته شدن آمده نه با میل و رغبت و اراده، چنگ زدن به جائی آویزان شدن. منظور اینجا از آویختن

 • تعبیر خواب ابریشم - تعبیر خواب

  دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زی

 • تعبیر خواب اسفند - تعبیر خواب

  اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش م

 • تعبیر خواب امتحان -درس - تعبیر خواب

  لوک اویتنهاو می گوید :امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد

 • تعبیر خواب آستانه - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آستانهاگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب

 • تعبیر خواب آروغ - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آروغآروغ یا باد گلو. اگر کسی ببیند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه می زند نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی جا

 • تعبیر خواب نیمروز - عصر - تعبیر خواب

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید. http://www.akairan.com

 • تعبیر خواب واشه - تعبیر خواب

  تعبیر خواب واشهمحمدبن سیرین گوید: دیدن واشه درخواب چون مطیع بود، دلیل که خداوندش منزلت یابد. اگر به خواب بیند واشه داشت و مطیع ا

 • تعبیر خواب ابرو - تعبیر خواب

  ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سا

 • تعبیر خواب عورت - تعبیر خواب

  تعبیر خواب عورت اگر به خواب بیند که عورت او ظاهر شد، چنانکه مردم می دیدند، دلیل که راز او ظاهر شود. اگر بیند عورت خود را بپوشان

 • تعبیر خواب یخ - تعبیر خواب

  یخیخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در

 • تعبیر خواب آسمان - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آسماندیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بی

 • تعبیر خواب آفتابه - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آفتابهدر قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک

 • تعبیر خواب انجیر - تعبیر خواب

  در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است.

 • تعبیر خواب اره - تعبیر خواب

  اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است

 • تعبیر خواب سس - تعبیر خواب

  تعبیر خواب سسسس در خواب های ما هیچ تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه طعم و مزه اش مطرح باشد و در چنین حالتی است که دارای تعبیر می شود.

 • تعبیر خواب نارگیل - تعبیر خواب

  تعبیر خواب نارگیلنارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ می باشد

 • تعبیر خواب آسیاب - تعبیر خواب

  تعبیر خواب آسیابدیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می

 • تعبیر خواب ناف - تعبیر خواب

  تعبیر خواب نافناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون به دنیا آمد

 • تعبیر خواب نارنج - تعبیر خواب

  تعبیر خواب نارنجدر تقسیم بندی خاصی ه معبران دارند گل ها و میوه های پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی دانند مگر در مواردی استثنایی

 • تعبیر خواب نیمرو - تعبیر خواب

  تعبیر خواب نیمرودیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید. هر تخم مرغ که نیمرو شده

1