• نشانه‌های راه افتادن کودک

    اکثر کودکان بین 9 تا 15 ماهگی شروع به راه رفتن می‌کنند، اما علایم اولیه راه افتادن را در هفته‌های قبل از آن بروز می‌دهند.

  • نشانه‌های راه افتادن کودک

    اکثر کودکان بین 9 تا 15 ماهگی شروع به راه رفتن می‌کنند، اما علایم اولیه راه افتادن را در هفته‌های قبل از آن بروز می‌دهند.سال اولی

1