• اختلال شخصیت مرزی و نحوه ی درمان آن

    مجموعه: مشاوره خانواده اختلال شخصیت مرزی   اختلال شخصیت مرزی یکی از شایعترین انواع اختلالات شخصیت است

  • اختلال شخصیت مرزی

    اختلال شخصیت مرزی           ●چشم انداز بیماریراهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR را چنین شرح می

1