• افزایش‌ خشونت‌ در جامعه

    افزایش خشونت در جامعهعه‌  خشونت‌ حادثه‌ نیست‌ بلکه‌ مشکلی‌ اجتماعی‌ است‌. در بازخوانی‌ حوادث‌ اتفاق‌ افتاده‌، عوامل‌ داخلی‌ و

1