• طنز ازدواج اینترنتی با دختر ننه قمر !

    یکى بود، یکى نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزى روزگارى در ولایت غربت یک پیرزنى بود به نام «ننه قمر» و این ننه قمر

  • طنز ازدواج اینترنتی!

    طنز ازدواج اینترنتی! عروس خانم حاضری تو را به تعداد نتایج گوگل برای مهریه به همراه اینترنت پرسرعت به عقد آقای داماد دربیاورم؟ د

  • طنز پیدا کردن شوهر اینترنتی

    طنز ازدواج اینترنتی! عروس خانم حاضری تو را به تعداد نتایج گوگل برای مهریه به همراه اینترنت پرسرعت به عقد آقای داماد دربیاورم؟ د

1